KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

                    İşbu metin veri sorumlusu olan MULTİGEN GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ (Kısaca MULTİGEN olarak adlandırılacaktır.) tarafından işlenecek kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz konusunda tarafınıza bilgilendirme yapılmak için hazırlanmıştır.

                    MULTİGEN tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıda sayılmış olup; bunların haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi halinde tarafınıza tekrar bilgilendirme yapılarak açık rızanız istenecektir.

 

Tanımlar

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

 

Veri İşleyen  : Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

 

İlgili Kişi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

 

Tarafımızca İşlenen Kişisel Verileriniz

Temel Kişisel Verileriniz    : Adınız, soyadınız,cinsiyetiniz, T.C. Kimlik Numaranız veya pasaport numaranız, doğum yeriniz ve tarihiniz,

İletişime İlişkin Kişisel Verileriniz           : Adresiniz, telefon numaranız,e-posta adresiniz,posta, telefon, faks, e-posta ve sair kanalar ile bize ulaştığınız taktirde paylaştığınız diğer verileriniz, irtibat kurulacak hasta yakını adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, adres ve telefon bilgileri

Finansal Kişisel Verileriniz : Ödeme, fatura bilgileri, finansal bilgileriniz,

Özel NitelikliVerileriniz     : Laboratuvar sonuçlarınız, genel olarak biyometrik ve genetik verileriniz,size özgülenen hasta protokol numaranız,  

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; aşağıda açıklanan kapsam dâhilinde, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işlenebilecektir.

 

-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,

-Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması,

-Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapılması,

-Faturalandırma yapılması,                                    

-Kimliğinizin doğrulanması,

-Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın taleplerine yanıt ve bilgi verilmesi,          

-Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verilmesi,

-Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,

-İlaç veya tıbbi cihaz temin edilmesi,

-Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

-Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

- Acil durumlarda hasta ve hasta yakınları ile iletişimin sağlanması

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

MULTİGEN  tarafından açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel ve özel kişisel  verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

-                     Işortaklarımıza,

-                     Kişileri yönlendiren ilgili hekimlere,

-                     MULTİGEN muhasebesini tutan ve denetleyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimize, Olası bir yargılama sürecinde savunma hakkımızın kullanılması amacı ile avukatlara ve danışmanlık aldığımız şirketlere,

-                     Resmi mercilerin talebi doğrultusunda mahkemelere ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili tüm kurumlara,

-                     Tarafınızca vekaletnameyle özel olarak yetkilendirilmiş vekil ve temsilcilere,

-                     Zorunlu görülmesi halinde ise Sağlık Bakanlığı’na ve yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra yetkili kuru ve kişilere aktarılabilecektir.

 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Saklama Süresi

 

Kişisel verileriniz, hasta onam formları, tedavi esnasında tarafımıza ilettiğiniz şahsen verdiğiniz bilgiler,yapılan testler, laboratuvar sonuçları ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler dosyalama yöntemi ile elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde bu sebebe dayalı olarak, açık rızanın olmadığı hallerde, Mevzuatta açıkça saklanmasının öngörülmesi, MULTİGEN’nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması halinde saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz tedaviniz devam ettiği sürece ve tedavinizin sona ermesi halinde sona erme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:

 

Kanun’un 11.maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle MULTİGEN’ e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme , kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi, lab@multigen.com.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile MULTİGEN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sk. İnşaat Apt. No: 4 (Lider Centrio) B Blok Kat 2.D: 17 Bayraklı İZMİR adresine elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

Multigen, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde ve taleplerin Multigen tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Multigen tarafından talep edilebilir. Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.